Primary Menu

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: MAGIZTRA Magdalena Stolarska, ul. Andersa 3a/9, 43-100 Tychy, NIP:691-208-07-18, adres email: [email protected]
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 7. Sprzedający stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk dostępnych tutaj.

 

 

§2

Zamówienia

 

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 2. a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie (w tym przypadku również należy potwierdzić zakup na stronie internetowej). Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3

Płatności

 

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 2. a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
 3. b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,
 4. c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.
 5. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 6. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

 

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (firmy kurierskiej Apaczka) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
 2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Na podstawie ustawy z dnia 30/05 2014r o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz 827 z późn. zm. ) Klient będący Konsumentem ( osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą)  ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient będący Konsumentem złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przesyłając je na adres MAGIZTRA Magdalena Stolarska, ul. Andersa 3a/9, 43-100 Tychy lub w formie elektronicznej na adres e-mail [email protected] . Oświadczenie to powinno brzmieć: „Odstępuję od umowy sprzedaży następującej rzeczy: …” oraz zawierać: oznaczenie Sprzedawcy, jego adres, datę zawarcia umowy (zamówienia) lub odbioru towaru, Imię i Nazwisko Klienta, podpis Klienta, chyba, że odstąpienie następuje w formie e-mail, Klient będący konsumentem może wykorzystać w tym celu formularz zamieszony tutaj.

Sklep potwierdza niezwłocznie Klientowi będącemu Konsumentem otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail lub pisemnie

 1. Klient będący Konsumentem zwraca towar do Sklepu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji.
 2. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 3. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi będącemu Konsumentem zapłaconą kwotę za towar oraz kwotę równą najtańszemu z oferowanych przez Sklep przy jej zakupie sposobów dostarczenia rzeczy Klientowi. Koszty zwrotu towaru do Sklepu i inne koszty bezpośrednie, wynikające ze skorzystania z prawa odstąpienia ponosi Klient. Klient może wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W innym wypadku Sklep zwraca Klientowi należne mu środki w taki sam sposób, w jaki Klient dokonał zapłaty za towar. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. W przypadku naruszenia przez Klienta będącego Konsumentem warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

§6

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§7

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisu prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4 w Katowicach, lub procesu przed sądem polubownym przy WIIH lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod pozasądowego rozwiązywania sporów.

 

 

 

 

Koszyk

Brak produktów w koszyku.